OKEx متوجه تحویل اولیه تحریم های BCH پس از فروش برای جلوگیری از دستکاری بازار می شود