بیت کوین و آلتو کوین برای بازگرداندن مقاومت در برابر کلید اصلی تلاش می کنند