دولت استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان صنعت پذیرفت