وزارت IT چین خواستار “شتاب” در استاندارد سازی بلاک چین می شود