پس از نشانه های بازیابی دیروز، بازارهای رمزنگاری، خرابی های شدید را مشاهده می کنند