گزارش: استفاده از بیت کوین در پرداخت ها در سال جاری افتاده است