Trezor پس از کشف “One-for-One Copies” در فروش ولت با احتیاط فروش می کند