رهبری خط حمل و نقل ژاپن برای معرفی ارزش پول دیجیتال خود