فرانسه حساب برای بخش کوچکی از بازار جهانی ICO، در حالی که ایالات متحده به صنعت