سود استخراج بیت کوین در ماه گذشته 24% افزایش داشته است