سیستم رهگیری تراکنش رمزارز با همکاری ۱۵ کشور ایجاد می شود