رئیس جمهور ترکیه: آزمایش ارز دیجیتال ملی ترکیه تا سال 2020 تمام می شود