مسترکارت بیومتریک را فشار می دهد، بانک ها دنبال می کنند