نشانه های بیشتر از هیجان بازار سهام خصوصی: شرکت های فروش سهام