پیش نویس سند ارزهای دیجیتال جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده است