هاوینگ بیت کوین ؛ ماینرها باید در برابر این رویداد چکاری کنند؟