۴ معیاری که بیان میکند روند صعودی بیت کوین با ۲۰۱۷ متفاوت است