ارز دیجیتال زیلیکا ؛ پروژه ای با ادعای افزایش مقیاس پذیری