قیمت ماینر در بازار ایران؛ عوامل مؤثر بر قیمت دستگاه استخراج