تفاوت اصلاح بازار با بازار نزولی؛ آنچه باید بدانید